Strona główna

BNP Paribas Aktywny w likwidacji

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

Informacja z dnia 1 września 2023 roku o przebiegu likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny

wydzielonego w ramach BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (wcześniej działający pod nazwą Raiffeisen Aktywnego Inwestowania).

W stosunku do ostatniej informacji z dnia 2 sierpnia 2023 roku są następujące nowe zdarzenia:

W dniu 17.08.2023 roku odbyła się trzecia rozprawa w sądzie cywilnym z pozwu GetBack S.A. o zapłatę, na której kontynuowano przesłuchanie interwenienta ubocznego- – czyli osoby która pełniła w 2017 roku funkcję prezesa zarządu TFI Altus S.A. Na tym posiedzeniu pytania zadali wszyscy pozwani oraz powód. Sąd postanowił też oddalić opozycję powoda przeciwko wstąpieniu do procesu - jako interwenienta ubocznego - osoby, która w 2017 roku pełniła funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej EGB Investment S.A. Sąd wyznaczył też kolejne dwa terminy rozpraw na dzień 06.11.2023 oraz na dzień 27.11.2023. Na najbliższej rozprawie w dniu 06.11.2023 będzie przesłuchiwany nowy interwenient uboczny.

Wynik procesu cywilnego z pozwu GetBack S.A. o zapłatę może być powiązany z wynikiem postępowania karnego prowadzonego przeciwko byłem zarządowi Altus S.A. Prokuratura Rejonowa w Warszawie wszczęła jakiś czas temu postępowanie przeciwko zarządowi Altus TFI S.A. Początkowo w ramach postępowania zastosowano areszt tymczasowy w stosunku do byłego zarządu Altus TFI S.A. ponadto prokuratura zajęła 200 0000 000 zł majątku jednego z członków zarządu Altus TFI S.A. Postępowanie prokuratorskie zakończyło się i obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie proces karny zarządu Altus S.A. Członkowie zarządu Altus S.A. wyszli z aresztu za kaucją i odpowiadają przed sądem z wolnej stopy.

Tak jak przewidywał Likwidator proces sądowy z pozwu GetBack o zapłatę NIE ma szansy zakończyć się do dnia 24 września 2023 roku – na który to dzień pierwotnie zaplanowano zakończenie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. Dlatego Likwidator w dniu 01.09.2023 ogłosił przedłużenie likwidacji na kolejne dwa lata do dnia 25.09.2025 roku.

Bieżący Stan Prawny:

Likwidacja Subfunduszu BNP Paribas Aktywny została otwarta w dniu 24.09.2020 roku.
Planowany pierwotny termin zakończenia likwidacji był wyznaczony na 24.09.2023 roku i został wydłużony do 25.09.2024 roku z możliwością dalszego przedłużenia lub skrócenia.

Likwidatorem Subfunduszu jest:

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Grzybowska 78, piętro 21
00-844 Warszawa
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl
 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199. 

Termin zakończenia likwidacji:

jest ściśle powiązany z zakończeniem procesu sądowego wytoczonego przez GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) Subfunduszowi i innym 12 podmiotom na rynku finansowym o zapłatę (więcej szczegółów poniżej). 

Sytuacja Uczestników w czasie likwidacji:

W okresie likwidacji Subfundusz:
 • nie przyjmuje zleceń nabycia ani odkupienia jednostek uczestnictwa,
 • nie realizuje polityki inwestycyjnej, a więc nie zarządza aktywnie środkami zgromadzonymi w Subfunduszu,
 • nie dokonuje i nie publikuje wycen aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Zgodnie z przepisami prawa w trakcie likwidacji Subfundusz musi spłacić swoje zobowiązania i ściągnąć swoje należności, a na koniec pozostałe środki wypłacić Uczestnikom w proporcji do liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrach każdego z nich.

Uczestnicy likwidowanego subfunduszu z reguły muszą czekać na wypłatę swoich środków do końca likwidacji, ale w tym przypadku ze względu na wyjątkowy powód otwarcia likwidacji Likwidator planował dokonać wypłaty ponad połowy wartości aktywów już w roku 2021 jednak aby tego dokonać należy oszacować rezerwę na ewentualne przegranie sporu. Do wyliczenia takiej rezerwy niezbędne jest oszacowanie kiedy zakończy się spór ponieważ w przypadku przegranej przegrany płaci zasądzoną kwotę wraz z odsetkami naliczanymi do dnia zakończenia procesu. Likwidator nie może oszacować kwoty, którą należy zatrzymać w aktywach Subfunduszu na wypadek przegrania sporu. Likwidator wciąż uważa, że jest większe prawdopodobieństwo wygrania sporu przez Subfundusz niż jego przegrania, i że nawet w najgorszym scenariuszu -  czyli w przypadku przegrania sporu tylko część aktywów zostałaby zasądzona jako kwota do wypłaty dla GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A).

Ponieważ na razie nie udało się usunąć trudności z oszacowaniem wysokości kwoty, która powinna być zatrzymana w aktywach Subfunduszu, Likwidator nie może podać Uczestnikom żadnych konkretów dotyczących ewentualnej wypłaty zaliczkowej. Likwidator będzie aktualizował to ogłoszenie w przypadku gdy zajdą nowe okoliczności, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Powód otwarcia likwidacji:

Powodem otwarcia likwidacji jest ryzyko przegrania sporu sądowego związanego z roszczeniem GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) dotyczącym transakcji Subfunduszu w 2017 r. na akcjach EGB Investment S.A. Roszczenie jest skierowane wyłącznie do aktywów Subfunduszu.

Opis Roszczenia:

Roszczenie wynika ze zdarzeń, które miały miejsce w sierpniu 2017 w czasie gdy organem Subfunduszu i zarządzającym aktywami  Subfunduszu była spółka Altus TFI S.A. Subfundusz BNP Paribas Aktywny działał w tamtym czasie pod nazwą Raiffeisen Aktywnego Inwestowania i był wydzielony w ramach Raiffeisen SFIO Parasolowy. Został utworzony na zlecenie Raiffeisen Bank Polska S.A., ale organem i podmiotem zarządzającym aktywami funduszu prawie do końca 2018 roku był Altus TFI S.A. BNP Paribas TFI S.A przejęło zarządzanie aktywami Subfunduszu dopiero od maja 2019 roku, dlatego wiedzę o tamtych zdarzeniach może opierać tylko na dokumentach historycznych.

Spółka GetBack S.A („GetBack”) w 2017 roku zawarła z Subfunduszem oraz innymi dwunastoma podmiotami, umowę kupna akcji EGB Investments S.A. W pozwie z dnia 11.09.2020 roku, GetBack podważa cenę akcji, którą zapłaciła oraz skuteczność umowy kupna i twierdzi, że cena akcji była zawyżona a pozwani działali w zmowie aby wykorzystać GetBack. W związku z tym GetBack zgłasza roszczenie o zapłatę odszkodowania w kwocie 134 640 000 zł solidarnie przez 13 podmiotów w tym przez Subfundusz BNP Paribas Aktywny („Subfundusz”) – lub unieważnienie umów kupna akcji EGB Investment S.A. i zasądzenie od każdego z pozwanych zwrotu kwot, które im zapłaciła. W przypadku Subfunduszu kwota transakcji to 15 616 000 zł.

Skrótowy Opis zdarzeń w Subfunduszu:

 • W dniu 23.07.2020 roku BNP Paribas PREMIUM SFIO otrzymał zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Agnieszka Rosocha Kancelaria Komornicza nr XXV w Warszawie 02-569 Warszawa ul. Różana 36/222 o wszczęciu egzekucji w celu wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego (sygn. GKm 102/20) z wniosku GetBack S.A. prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego, którym było postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10.03.2020 roku (sygn. Akt XXVI GCo 42/20) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14.07.2020 roku. W związku z postanowieniem komornika zablokowane zostały rachunki bankowe Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. W tej sytuacji Fundusz był zmuszony wstrzymać od dnia 23.07.2020 roku przyjmowanie zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Aktywny. Zawieszenie zostało za zgodą Komisji Papierów Wartościowych przedłużone na okres 2 miesięcy czyli do dnia 23 września 2020 roku. Komornik ściągnął całą kwotę zabezpieczenia z rachunków innych podmiotów obowiązanych i umorzył postępowanie. W związku z tym Subfundusz nie odprowadził ze swoich aktywów na rachunek wskazany przez komornika żadnych środków na zabezpieczenie roszczenia GetBack S.A.
 • W dniu 11 września 2020 roku wpłynął pozew GetBack S.A (obecna nazwa Capitea S.A) przeciwko 13 podmiotom na rynku w tym Subfunduszowi BNP Paribas Aktywny. W pozwie, GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) zgłasza roszczenie o zapłatę odszkodowania w kwocie 134 640 000 zł solidarnie przez wszystkie 13 pozwanych podmiotów lub unieważnienie umów, które GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) zawarł z tymi podmiotami w 2017 roku o kupno akcji EGB Investments S.A. i zasądzenie od każdego z nich zwrotu kwot, które im zapłacił.
 • Towarzystwo po oszacowaniu dostępnych możliwości rozwiązania zaistniałej sytuacji postanowiło o otwarciu likwidacji, w związku z tym w dniu 24.09.2020 roku ogłosiło otwarcie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny.
 • W dniu 16 listopada 2020 roku Towarzystwo udzieliło odpowiedzi na pozew GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) wskazując w niej, że twierdzenia pozwu nie zostały udowodnione. Akcje EGB Investemetns S.A. zostały wycenione prawidłowo przed ich zbyciem przez Fundusz a umowa ramowa którą podważa GetBack S.A. (obecna nazwa Capitea S.A) nie stanowiła części wyceny tych akcji więc nie zachodzi odpowiedzialność solidarna pomiędzy Subfunduszem BNP Paribas Aktywny a innymi pozwanymi. 
 • W dniu 5 stycznia 2023 odbyła się w sądzie pierwsza rozprawa. Kolejna rozprawa została wyznaczona na marzec 2023 roku (więc stosunkowo szybko). 
 • W dniu 16 stycznia 2023 wpłynęła do pełnomocników Funduszu replika Powoda GetBack S.A. (obecnie pod nazwą Capitea S.A.) na odpowiedzi na pozew. Pozwany Fundusz jest w trakcie przygotowywania dupliki (pismo ustosunkowujące się do twierdzeń repliki).
 • W dniu 23 marca 2023 wpłynęła do pełnomocników Funduszu replika pozostałych pozwanych na odpowiedź na pozew - która wcześnie nie została Funduszowi formalnie dostarczona.
 • Rozprawa wyznaczona na marzec nie odbyła się z powodu choroby sędziego i została przełożona na dzień 29 maja 2023 r.
 • W dniu 29 maja 2023 odbyła się w sądzie druga rozprawa. W jej trakcie kontynuowano przesłuchanie prezesa zarządu Altus TFI S.A do wyczerpania wyznaczonego czasu. Nie wszyscy Pozwani zdołali zadać swoje pytania. Dlatego przesłuchanie będzie kontynuowane na kolejnym posiedzeniu.
 • W dniu 17 sierpnia 2023 odbyła się w sądzie trzecia rozprawa. W jej trakcie zakończono przesłuchanie prezesa zarządu Altus TFI S.A oraz są dopuścił drugiego interwenienta ubocznego, który będzie przesłuchany na kolejnej rozprawie. Niestety z powodu kolizji terminów zgłoszonych przez strony postępowania sąd musiał przesunąć najbliższe posiedzenie zaplanowane na 4 września 2023 na późniejszy termin - 6 listopada 2023.
 • Kolejne dwa terminy rozpraw wyznaczone przez sąd to 6 oraz 27 listopada 2023.
Likwidator sporządził sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji.
Sprawozdanie jest dostępne pod adresem: https://www.tfi.bnpparibas.pl/dokumenty,sprawozdania-finansowe.html.
Zgodnie z prawem sprawozdanie nie wymagało badania przez firmę audytorską.

Historyczne ogłoszenia publikowane przez Likwidatora w tej sprawie:

2020-09-23: Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania subfunduszu BNP Paribas Aktywny wydzielonego w ramach BNP Paribas Premium SFIO

2020-09-28: Zawiadomienie o zakończeniu tymczasowego zawieszenia zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa i otwarciu likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny

2020-09-30: Ogłoszenie o otwarciu likwidacji subfunduszu BNP Paribas Aktywny wydzielonego w ramach BNP Paribas Premium SFIO

2023-09-01: Ogłoszenie nr 1 o przedłużeniu likwidacji subfunduszu BNP Paribas Aktywny

 

Notowania / Performance

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2020-09-24

Dzień-6,34%
1M-6,34%
3M-3,98%
6M16,74%
12M-7,24%
3 lata-45,69%
5 lat-41,33%
10 lat  --  
Obecny rok  --  
2022  --  
2021  --  
2020-8,46%
2019-4,01%
2018-36,81%
2017-0,50%
Od początku-34,11%
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 

Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia / Inception date2014-07-09
Zarządzający / Sub-fund managersBNP Paribas TFI S.A.
Kategoria / CategoryA
Waluta funduszuPLN
SRI (w skali 1-7)5

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij