Strona główna

2020-09-30

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji subfunduszu BNP Paribas Aktywny wydzielonego w ramach BNP Paribas Premium SFIO

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 165 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 95) ogłasza o otwarciu w dniu 24.09.2020 roku likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny.
 
BNP Paribas Aktywny („Subfundusz”) jest jednym z czterech subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas PREMIUM Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 990, NIP 1070030633 z wydzielonymi subfunduszami.
 
Likwidacja Subfunduszu spowodowana jest wystąpieniem przesłanki, przewidzianej w art. 43 ust. 1 lit. d) Statutu Funduszu - to jest podjęciu przez Towarzystwo w dniu 23 września 2020 roku uchwały o likwidacja Subfunduszu z powodu wytoczenia przeciwko Funduszowi powództwa przez GetBack S.A., w którym powód kieruje do aktywów Subfunduszu roszczenie przekraczające 10% aktywów Subfunduszu a przewidywany termin rozstrzygnięcia sporu jest dłuższy niż rok.
 
Rozwiązanie Subfunduszu nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji.
 
Otwarcie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny nastąpiło w dniu 24 września 2020 roku.
 
Zakończenie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny jest planowane na dzień 24 września 2023 roku z możliwością przedłużenia tego terminu jeżeli postępowanie sądowe z pozwu GetBack S.A. nie zostanie do tego czasu rozstrzygnięte przez sąd.
 
Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfundusz nie będzie zbywał ani odkupywał jednostek uczestnictwa. Subfundusz zaprzestanie też dokonywania i ogłaszania wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.
 
Zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa Subfunduszu można było składać najpóźniej do dnia 22 lipca 2020 roku ze względu na ogłoszone od dnia 23 lipca 2020 roku zawieszenie zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Zawieszenie było kontynuowane do dnia 23 września 2020 roku. Wszystkie zlecenia złożone po dniu 22.07.2020 roku są odrzucane.
 
Po otwarciu likwidacji Subfundusz zaprzestał dokonywania i ogłaszania wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w Dniu Wyceny.
 
Likwidatorem Subfunduszu jest BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.
 
Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu do dnia 22 czerwca 2023 roku na poniżej wskazany adres do korespondencji z Likwidatorem.
 
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Twarda 18, piętro 18
00-105 Warszawa
Tel (+48 22) 566 98 00
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl
 
W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym powyżej terminie, wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
Likwidator planuje częściową wypłatę środków z Subfunduszu w trakcie likwidacji. Więcej szczegółów Likwidator poda w terminie późniejszym.
 
Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Funduszu po wydaniu przez sąd wyroku w sprawie z roszczenia GetBack S.A. oraz po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu Likwidator wstępnie szacuje, że będzie to możliwe do końca sierpnia 2023 roku. Jednak terminy sądowe nie są zależne od likwidatora więc Likwidator będzie dostosowywała terminy do sytuacji procesowej Subfunduszu.
 
Uczestnicy Funduszu po ewentualnym zaspokojeni roszczenia GetBack S.A. lub wygraniu sprawy przez Subfundusz i oddaleniu roszczenia, otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jedną jednostkę uczestnictwa subfundusz zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę jednostek uczestnictwa Subfunduszu pozostających w posiadaniu uczestników Subfunduszu. Likwidator przekaże środki pieniężne przeznaczone do wypłaty dla uczestników na rachunki uczestników Subfunduszu, zapisane w rejestrze uczestników na podstawie wcześniej składanych dyspozycji lub na inne wskazane przez uczestników Subfunduszu rachunki bankowe. Dopuszczalne jest też przekazanie środków pieniężnych przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego.
 
Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który mają trafić środki przeznaczone dla uczestnika Funduszu lub zmiany w danych uczestnika, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi jak najszybciej po każdej zmianie na adres:
 
BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Twarda 18, pięto 18
00-105 Warszawa
Tel (+48 22) 566 98 00
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl
 
Ewentualne zwroty wypłat dla Uczestników, które wrócą na rachunki Subfunduszu mogą zostać przekazane do depozytu sądowego jeżeli nie uda się ustalić poprawnego rachunku uczestnika lub nadać ich przekazem pocztowym.
 
Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem dokonanym w trybie art. 42 ust. 5 Statutu BNP Paribas PREMIU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Likwidacja nie jest prowadzona w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2005 nr 114 poz. 963). 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij