Strona główna

2023-09-01

Ogłoszenie nr 1 o przedłużeniu likwidacji subfunduszu BNP Paribas Aktywny

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o przedłużeniu likwidacji subfunduszu BNP Paribas Aktywny do dnia 25.09.2025 roku z możliwością jej przedłużenia lub skrócenia przed upływem tego terminu.

BNP Paribas Aktywny („Subfundusz”) jest jednym z czterech subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 990, NIP 1070030633 z wydzielonymi subfunduszami.

Likwidacja Subfunduszu została otwarta z powodu wytoczenia przeciwko Subfunduszowi oraz dwunastu innym podmiotom powództwa przez GetBack S.A., w którym powód kieruje do aktywów Subfunduszu roszczenie o zapłatę przekraczającą 10% aktywów Subfunduszu. Likwidacja nie może zostać zakończona przed rozstrzygnięciem sporu.

Rozwiązanie Subfunduszu nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji.

Otwarcie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny nastąpiło w dniu 24 września 2020 roku.

Zakończenie likwidacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny było pierwotnie planowane na dzień 24 września 2023 roku jednak ponieważ postępowanie sądowe z pozwu GetBack S.A. nie zostanie do tego czasu rozstrzygnięte przez sąd, Likwidator jest zmuszony przedłużyć likwidację.

Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfundusz nie zbywa ani nie odkupuje jednostek uczestnictwa.

Po otwarciu likwidacji Subfundusz zaprzestał dokonywania i ogłaszania wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w Dniu Wyceny.

Likwidatorem Subfunduszu jest BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199.

Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu do dnia 22 czerwca 2025 roku na poniżej wskazany adres do korespondencji z Likwidatorem.

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Grzybowska 78,
00-844 Warszawa
Tel (+48 22) 566 98 00
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl

W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym powyżej terminie, wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator rozważą częściową wypłatę środków z Subfunduszu w trakcie likwidacji. Więcej szczegółów Likwidator poda w terminie późniejszym.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Funduszu po wydaniu przez sąd wyroku w sprawie z roszczenia GetBack S.A. oraz po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Likwidator wstępnie szacuje, że będzie to możliwe do końca sierpnia 2025 roku. Jednak terminy sądowe nie są zależne od likwidatora więc Likwidator będzie dostosowywała terminy do sytuacji procesowej Subfunduszu.

Uczestnicy Funduszu po ewentualnym zaspokojeniu roszczenia GetBack S.A. lub wygraniu sprawy przez Subfundusz i oddaleniu roszczenia, otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jedną jednostkę uczestnictwa subfundusz zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę jednostek uczestnictwa Subfunduszu pozostających w posiadaniu uczestników Subfunduszu. Likwidator przekaże środki pieniężne przeznaczone do wypłaty dla uczestników na rachunki uczestników Subfunduszu, zapisane w rejestrze uczestników na podstawie wcześniej składanych dyspozycji lub na inne wskazane przez uczestników Subfunduszu rachunki bankowe. Dopuszczalne jest też przekazanie środków pieniężnych przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego.

Każdy uczestnik proszony jest o wskazanie Likwidatorowi aktualnego numeru rachunku bankowego, na który mają trafić środki pieniężne po zakończeniu likwidacji Subfunduszu. Każdy uczestnik proszony jest też o zgłaszanie zmiany danych teleadresowych w celu prowadzenia z nim skutecznej korespondencji.

Zgłoszenia można dokonać składając zlecenie zmiany danych w oddziałach banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

lub

bezpośrednio Likwidatorowi na adres:

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Grzybowska 78,
00-844 Warszawa
Tel (+48 22) 566 98 00
e-mail: info@tfi.bnpparibas.pl
 
Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem dokonanym w trybie art. 42 ust. 5 Statutu BNP Paribas PREMIUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Likwidacja nie jest prowadzona w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2005 nr 114 poz. 963). 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij