Strona główna

BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu

Informacja reklamowa / Advertisement

Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu jest subfunduszem wydzielonym w ramach BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Subfundusz lokuje swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez spółkę BNP Paribas Asset Management, a więcej o polityce inwestycyjnej poniżej. Subfunduszem zarządzają: Piotr Zagała - Dyrektor Departamentu Inwestycji, Izabela Sajdak, Konrad Strzeszewski, Wojciech Woźniak i Igor Lenart. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Subfundusz BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu jest jasnozielonym produktem inwestycyjnym zgodnie z art. 8 SFDR.

Więcej informacji tutaj.

Notowania / Performance

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2024-07-18

Dzień-0,04%
1M0,43%
3M2,55%
6M3,84%
12M6,45%
3 lata-2,17%
5 lat6,09%
10 lat  --  
Obecny rok2,86%
20238,59%
2022-12,18%
20212,67%
20203,44%
20199,01%
2018-5,85%
Od początku13,65%
Zainwestuj online
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 

Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia / Inception date2016-03-31
Opłata za nabycie / Entry fee (purchase)zgodnie z aktualną Tabelą Opłat »
Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption)bez opłat
Wynagrodzenie za zarządzanie / Management fee2,00% w skali roku
Wynagrodzenie zmienne / Success feesposób kalkulacji wynagrodzenia zmiennego określa Statut BNP Paribas FIO art. 87 pkt. 5-6
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment200 PLN
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment100 PLN
Benchmark13% S&P500, 10% Euro Stoxx 50, 7% MSCI Emerging Markets, 30% Barclays US Aggregate Bond Index, 30% Barclays Euro-Aggregate Bond Index, 10% WIBID O/N
Rachunek nabyć / Account purchase08 1880 0009 0000 0013 0108 9000
Waluta funduszuPLN
Zalecany horyzont inwestycyjny w latach3
SRI (w skali 1-7)3

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu
(w porównaniu do benchmarku)

Okres BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu Benchmark
1M 0,64% 0,57%
3M -0,11% 0,36%
12M 6,15% 7,27%
36M -2,68% -0,93%
60M 5,58% 12,70%
120M ND. ND.
YTD 2,02% 2,78%
Wyceny z dnia 2024-06-28 dla jednostek kategorii A

SRI - Sumaryczny Wskaźnika Ryzyka (ang. Summary Risk Indicator) to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie ponosisz inwestując w ten produkt w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Wskaźnik ryzyka SRI pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub z powodu przejściowych problemów z płynnością, które mogą skutkować opóźnieniami w realizacji Twoich zleceń odkupienia dotyczących tego produktu. Na wskaźnik ryzyka SRI składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe (MRM - ang. Market Risk Measure) oraz ryzyko kredytowe (CRM - ang. Credit Risk Measure).

Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że będziesz utrzymywać inwestycję w produkt przez określony dla tego produktu czas (horyzont inwestycyjny). Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

  • Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu lokuje swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez spółkę BNP Paribas Asset Management.
  • Subfundusz jest rozwiązaniem z grupy funduszy mieszanych – wykorzystujących zarówno instrumenty o charakterze dłużnym, jak i udziałowym - jednak portfel Subfunduszu skonstruowany jako „fundusz funduszy” jest wysoko zdywersyfikowany i płynny.
  • Do 50% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które inwestują co najmniej połowę swoich aktywów w: akcje oraz w inne instrumenty oparte o akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Polska.
  • Do 90% aktywów fundusz lokuje w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które inwestują co najmniej połowę aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Polska.
  • Do 20% aktywów funduszu może być lokowane bezpośrednio w instrumenty o charakterze udziałowym.
  • Do 45% aktywów może być inwestowane bezpośrednio w instrumenty o charakterze dłużnym.

Dzięki globalnej skali działania BNP Paribas Asset Management Subfundusz posiada możliwość uzyskania ekspozycji na wszystkie globalne rynki dokonywanej w oparciu o dogłębną analizę wyspecjalizowanych zespołów grupy BNP Paribas z całego świata

 
 
 

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Nota prawna / Disclaimer

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie informacyjnym. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij