Strona główna

BNP Paribas Akcji AQUA

Informacja reklamowa / Advertisement

Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

BNP Paribas Akcji AQUA jest subfunduszem wydzielonym w ramach BNP Paribas Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Subfundusz koncentruje się na inwestowaniu w Subfundusz Zagraniczny BNP Paribas AQUA, który charakteryzuje się inwestowaniem w akcje spółek, które uczestniczą w globalnym łańcuchu gospodarowania i przetwarzania wody (global water value chain), wspierając ochronę i efektywne wykorzystanie tego zasobu naturalnego. Subfundusz Zagraniczny inwestuje w akcje lub odpowiadające im papiery wartościowe emitowane przez spółki, które prowadzą znaczącą część działalności gospodarczej w sektorach związanych z gospodarowaniem i przetwarzaniem wody lub powiązanych sektorach (water business and related or connected sectors), działając w sposób zrównoważony oraz z wykorzystaniem procesów odpowiadającej takiej charakterystyce (sustainable activities and processes). Więcej o polityce inwestycyjnej poniżej. Subfunduszem zarządzają: Piotr Zagała - Dyrektor Departamentu Inwestycji, Izabela Sajdak, Konrad Strzeszewski, Wojciech Woźniak i Igor Lenart. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Subfundusz BNP Paribas Akcji AQUA jest ciemnozielonym produktem inwestycyjnym zgodnie z art. 9 SFDR.

Więcej informacji tutaj.

 

Notowania / Performance

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2024-07-18

Dzień0,33%
1M0,45%
3M2,50%
6M6,69%
12M9,93%
3 lata  --  
5 lat  --  
10 lat  --  
Obecny rok5,31%
20235,89%
2022  --  
2021  --  
2020  --  
2019  --  
2018  --  
Od początku11,14%
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 

Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview

Data utworzenia / Inception date2022-05-30
Opłata za nabycie / Entry fee (purchase)zgodnie z aktualną Tabelą Opłat »
Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption)bez opłat
Wynagrodzenie za zarządzanie / Management fee2,00% w skali roku
Wynagrodzenie zmienne / Success feeTowarzystwo nie pobiera zmiennej opłaty za zarządzanie
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment100 PLN
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment100 PLN
Zarządzający / Sub-fund managersBNP Paribas TFI S.A.
Kategoria / CategoryA
Benchmarkbrak
Rachunek nabyć / Account purchase48188000090000001301647000
Waluta funduszuPLN
Zalecany horyzont inwestycyjny w latach5
SRI (w skali 1-7)4

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu
(w porównaniu do benchmarku)

Okres BNP Paribas Akcji AQUA Benchmark
1M -1,18% ND.
3M -4,07% ND.
12M 5,85% ND.
36M ND. ND.
60M ND. ND.
120M ND. ND.
YTD 1,74% ND.
Wyceny z dnia 2024-06-28 dla jednostek kategorii A
 
Subfundusz nie stosuje benchmarku.

SRI - Sumaryczny Wskaźnika Ryzyka (ang. Summary Risk Indicator) to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie ponosisz inwestując w ten produkt w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Wskaźnik ryzyka SRI pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub z powodu przejściowych problemów z płynnością, które mogą skutkować opóźnieniami w realizacji Twoich zleceń odkupienia dotyczących tego produktu. Na wskaźnik ryzyka SRI składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe (MRM - ang. Market Risk Measure) oraz ryzyko kredytowe (CRM - ang. Credit Risk Measure).

Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że będziesz utrzymywać inwestycję w produkt przez określony dla tego produktu czas (horyzont inwestycyjny). Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

 • Subfundusz lokuje co najmniej 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego BNP Paribas AQUA wyodrębnionego w ramach Funduszu Zagranicznego BNP Paribas Funds SICAV, który:
  • inwestuje co najmniej 75% aktywów Subfunduszu Zagranicznego w akcje lub odpowiadające im papiery wartościowe emitowane przez spółki, które prowadzą znaczącą część działalności gospodarczej w sektorach związanych z gospodarowaniem i przetwarzaniem wody lub powiązanych sektorach (water business and related or connected sectors), działając w sposób zrównoważony oraz z wykorzystaniem procesów odpowiadającej takiej charakterystyce (sustainable activities and processes).
  • inwestuje do 25% aktywów Subfunduszu Zagranicznego w dowolne inne zbywalne papiery wartościowe (w tym w noty partycypacyjne; ang. participatory notes, P-notes), Instrumenty Rynku Pieniężnego lub może być utrzymywana w formie środków pieniężnych, z zastrzeżeniem że lokaty w dowolne instrumenty dłużne nie przekroczą 15% aktywów Subfunduszu Zagranicznego, oraz że do 10% jego aktywów może zostać zainwestowane w UCITS lub inne UCI. Przy uwzględnieniu powyższych limitów inwestycyjnych, całkowita ekspozycja Subfunduszu Zagranicznego (wynikająca z inwestycji bezpośrednich i pośrednich) na obszarze Chin kontynentalnych (mainland China) nie przekroczy 25% jego aktywów, przy uwzględnieniu inwestycji w instrumenty udziałowe „China A-Shares” za pośrednictwem Stock Connect.
  • stosuje kryteria ESG przy doborze instrumentów finansowych do portfela. Więcej o ESG - link.
  • może wykorzystać podstawowe finansowe instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania aktywami Subfunduszu Zagranicznego.
 • Ponadto Subfundusz może lokować do 35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych innych niż Subfundusz Zagraniczny BNP Paribas AQUA.
 • Subfundusz może lokować do 35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w depozyty bankowe oraz Instrumenty Dłużne zdefiniowane w Statucie.
 • Subfundusz może inwestować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje i obligacje zamienne na akcje.
 
 
 

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Nota prawna / Disclaimer

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie informacyjnym. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij