Strona główna

Portfel Strategii Dłużnych

Informacja reklamowa / Advertisement

Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.

Opis portfela

Rozważna strategia dla stawiających na ochronę kapitału. 

PORTFEL STRATEGII DŁUŻNYCH to gotowe rozwiązanie dedykowane dla osób, które są zainteresowane ochroną realnej wartości kapitału poprzez stworzenie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego skoncentrowanego na rynku instrumentów dłużnych.

  • Stworzyliśmy gotowy pakiet Subfunduszy wykorzystujących zróżnicowane polskie instrumenty finansowe w proporcjach odpowiednich dla Klientów o niskiej akceptacji zmienności na rynkach finansowych.
  • Analizujemy zachowania poszczególnych rynków.
  • Wybieramy do portfela papiery wartościowe o najlepszej stopie zwrotu zgodnie z polityką inwestycyjną Subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas FIO, BNP Paribas Parasol SFIO oraz BNPP FIO.
  • Twoje środki zainwestowane są w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych – skarbowych i korporacyjnych.
  • Dywersyfikacja instrumentów dłużnych w ramach Subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas FIO, BNP Paribas Parasol SFIO oraz BNPP FIO w Portfelu Strategii Dłużnych.
  • Sam decydujesz kiedy zakończysz swoją inwestycję – w dowolnym momencie możesz dokonać częściowej lub całkowitej wypłaty zainwestowanych środków.
  • Nie ponosisz ŻADNYCH dodatkowych kosztów w stosunku do inwestycji w poszczególne Subfundusze wydzielone w ramach BNP Paribas FIO, BNP Paribas Parasol SFIO oraz BNPP FIO.

Produkt dostępny jest w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A.

Minimalna wartośc inwestycji: 10 000 PLN

Konto do wpłat: 12 1880 0009 0000 0013 0110 6000

Regulamin Programu Inwestycyjnego: Wybierz Swój Portfel »

Tabela opłat »

 
 

Wartość portfela (data początku inwestycji: 2022-09-01)

Wykres bez wprowadzenia daty początkowej inwestycji pokazuje symulację stopy zwrotu wybranego portfela, przy założeniu, że inwestycja rozpoczęła się 2022-09-01.

Wprowadź datę początku Twojej inwestycji:
 

STOPA ZWROTU rate of return: --  

1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
 
 

Stopa zwrotu na dzień 2024-06-17

Dzień 0,02%
Miesiąc 1 Month 0,41%
Kwartał 3 Months 1,10%
Pół roku 6 Months 2,36%
Rok 1-year 6,60%
3 lata   --  
5 lat   --  
2024 2,21%
2023 9,19%
2022 1,30%
2021   --  
2020   --  
2019   --  
total 13,05%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Struktura Portfela Modelowego

Subfundusze wchodzące w skład portfela modelowego:

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Nota prawna / Disclaimer

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie informacyjnym. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pliki do pobrania

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij